X-RayDental facebook X-RayDental google plus

Gendex GXDP 300
Cechy aparatu:

Mo?liwo?? pracy w sieci dystrybucja obrazw na wielestanowisk, do??czona licencja VixWin

Mikroprocesorowe sterowanie, komunikacja z operatorem przez du?y dotykowy wy?wietlacz graficzny doskonale czytelny i ?atwy w obs?udze panel kontrolny umiejscowiony na kolumnie aparatu u?atwia kontrol? ustawienia pacjenta i parametrw ekspozycji

Trzy laserowe linie pozycjonuj?ce gwarantuj? dok?adno?? ustawienia pacjenta, generator wysokiej cz?stotliwo?ci zasila g?owic? rtg sta?ym napi?ciem, redukuj?c dawk? poch?anian? przez pacjenta o 25% w stosunku do aparatw klasycznych (true DC unit)

Technologia FOX- zapewnia kompensacj? nieprawid?owego zgryzu w odcinku przednim, pog??biaj?c zogniskowan? warstw? obrazu na obszarze mi?dzy k?ami

Bardzo ma?y rozmiar ogniska (0,5mm) gwarantuje ostre odwzorowanie szczeg?w wyj?tkowe wielopunktowe podparcie pacjenta gwarantuje stabilno?? i najwy?sz? jako?? wykonywanych zdj??

Czas skanowania dla obrazu panoramicznego tylko 12 sekund, niska dawka promieniowania dla pacjenta

Ekran dotykowy zapewnia intuicyjny wybr programw

Funkcja always ready- aparat zawsze jest gotowy do u?ycia-brak konieczno?ci aktywowania

Wszystkie ustawienia u?ytkownik dokonuje z panela dotykowego

Zakres wykonywanych zdj??:

panoramiczne standardowe

panoramiczne dzieci?ce (tor ruchu g?owicy dostosowany do anatomii dziecka, mniejsza dawka)

skrzyd?owo-zgryzowe (pomini?te stawy S?, dwa segmenty prostopad?e do ?uku, niska kolimacja,
lepsza geometria obrazu, brak cienia kr?gos?upa, redukcja dawki o 50%)

ؠ przednio-tylne staww skroniowo-?uchwowych609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion