X-RayDental facebook X-RayDental google plus

Gendex GXC 300
GENDEX GXC-300 jest now? kamer? wewn?trzustn?, s?u??c? do udoskonalenia komunikacji z pacjentem, dokumentacji przypadku i post?pw leczenia oraz zwi?kszeniu wzajemnego zaufania.

Zasadnicze cechy urz?dzenia:

 • o?wietlenie 4 LED najnowszej generacji
 • automatyczne w??czenie kamery po wyj?ciu z uchwytu. Kamera aktywuje automatycznie okienko z obrazem w komputerze
 • pami?? obrazu (stopklatka). Nieograniczona ilo?? zdj?? dla wersji cyfrowej USB2
 • przycisk do stopklatki na boku r?koje?ci gwarantuje nieporuszony obraz. Po?o?enie przycisku dobrane zgodnie z budow? i czynno?ci? r?ki operatora
 • prze??cznik dla zdj?? wewn?trzustnych i zewn?trzustnych
 • niezwykle ?atwa, intuicyjna w u?yciu
 • przetwornik wysokiej rozdzielczo?ci
 • k?t widzenia 60 , g??bia ostro?ci od 1mm do niesko?czono?ci
 • stabilizator obrazu
 • obraz nie odwrcony
 • nie wymaga dodatkowego zasilania
 • r?koje?? o nowoczesnym designie, bardzo lekka - z kablem tylko 180g
 • mo?liwo?? pod??czenia do laptopa bez dodatkowych kart, pracuje w sieci komputerowej
 • oprogramowanie VixWin PLATINUM w komplecie z kamer?

Do obrbki wychwyconych obrazw w komputerze s?u?y oprogramowanie VixWin PLATINUM dostarczane w komplecie z kamer?. Jego najnowsza wersja w polskiej wersji j?zykowej jest niezwykle przyjazna dla U?ytkownika dzi?ki szerokim mo?liwo?ciom konfiguracji i pe?n? kontrol? programow? nad poszczeglnymi elementami sk?adowymi..

Zasadnicze cechy oprogramowania to:

 • wsp?praca z radiografi? Gendex
 • wsp?praca z zewn?trznym skanerem optycznym (mo?liwo?? zachowywania i obrbki tak?e zwyk?ych zdj?? rtg na kliszach radiografia cyfrowa)
 • mo?liwo?? zapisu do pacjenta i obrbki zdj?? wewn?trzustnych, zgryzowych, zgryzowo-skrzyd?owych, panoramicznych, cefalometrycznych i wideo z kamery wewn?trzustnej
 • baza danych pacjentw w?asna lub innego programu obs?ugi gabinetu (np. PL Dent, Prodentis)
 • do karty pacjenta mo?na zapisa? do 256 zdj?? (4096 w trybie DDE)
 • import i eksport plikw obrazowych w wielu powszechnie akceptowanych formatach
 • mo?liwo?? rwnoczesnego otwarcia wielu r?nych obrazw (tak?e r?nych pacjentw)
 • liczne narz?dzia do obrbki obrazu m. in.:
 • zmiana jasno?ci, kontrastu i wsp?czynnika gamma
 • obracanie obrazu i odbicia lustrzane, powi?kszanie i pomniejszanie, lupa o regulowanych parametrach
 • kolorowanie ca?o?ci obrazu lub partii o zadanej g?sto?ci (np. ognisk prchnicy)
 • przekroje g?sto?ci i histogramy (wykrywanie np. szczelin lub wype?nie?)
 • pomiar d?ugo?ci, k?tw i powierzchni bez lub z uprzedni? kalibracj?


609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion