X-RayDental facebook X-RayDental google plus

Gendex GXS 700
Radiografia cyfrowa to zestaw urz?dze? s?u??cych do uzyskanie obrazu RTG na monitorze komputera bez konieczno?ci u?ycia klasycznego filmu. Dzi?ki zastosowaniu najnowszych technologii zdj?cie wy?wietlane jest natychmiastowo, bez przeprowadzania procesw chemicznych. Mo?liwa jest jego dalsza cyfrowa obrbka maj?ca na celu pozyskanie dodatkowych informacji diagnostycznych, zachowywanie go na r?nych typach no?nikw, (dyskietki, CD-R, DVD itp.) drukowanie lub wysy?anie drog? elektroniczn?. Jedn? z najwa?niejszych zalet radiografii cyfrowej wynikaj?c? z wysokiej czu?o?ci jest redukcja do nawet 90% dawki promieniowania jak? otrzymuje pacjent. Obecnie oferowane s? dwa rodzaje radiografii:

Ka?dy system radiografii cyfrowej sk?ada si? z nast?puj?cych elementw:

 • ?rd?a promieniowania (aparat RTG),
 • elementw wychwytuj?cych obraz,
 • komputera PC,
 • specjalistycznego oprogramowania umo?liwiaj?cego obrbk? i zapami?tywanie obrazw.

GXS-700 firmy Gendex jest radiografi? przewodow? z czujnikiem typu CMOS wykonanym w unikalnej technologii CsI micro-columnar structure o bardzo wysokiej rozdzielczo?ci w po??czeniu z warstw? fibrooptyczn?. Jego unikaln? zalet? jest niezwyk?a ?atwo?? u?ycia tak?e dla osb, ktre nie maj? do?wiadczenia czy te? w obs?udze komputera.

Zasadnicze cechy systemu:

 • rozdzielczo?? teoretyczna 25,6 par linii/milimetr, jedyny system ktry osi?ga widoczne na fantomie 22pl/mm,
 • jedyny na rynku czujnik o kroplowym kszta?cie zgodnym z anatomi? jamy ustnej, zapewniaj?cym znacznie ?atwiejsze pozycjonowanie i najwy?szy komfort pacjenta,
 • brak jakichkolwiek elementw po?redniej elektroniki - po prostu sensor, przewd i wtyczka USB
 • redukcja dawki promieniowania ok. 80% w stosunku do filmu o czu?o?ci D (czasy na?wietlania aparatem 70kV od 0,04 - 0,3s),
 • dost?pne dwa rozmiary czujnikw,
 • aktywna powierzchnia czujnika jest nieznacznie tylko mniejsza od jego wymiarw zewn?trznych. Dla Universal Size (jak b?ona rozm.0) powierzchnia aktywna 20x31mm - wymiary zewn?trzne 25x37mm. Dla czujnika Large Area - powierzchnia aktywna 28x36mm - wymiary zewn?trzne 31x42mm,
 • piksele (punkty obrazowe) o rozmiarze 19,5?m, wielko?? pojedynczego elementu fotooptycznego sensora 6,5?m,
 • najwy?sza trwa?o?? czujnika - standardowa gwarancja 2 lata,
 • ekstremalnie wysoka tolerancja na b??dy na?wietlania,
 • natychmiastowa i nieograniczona w czasie gotowo?? do przechwycenia obrazu (brak oczekiwania na na?adowanie czujnika oraz konieczno?ci kontroli jego gotowo?ci zapobiega b??dom zwi?zanym z poruszeniem i konieczno?ci? repozycjonowania czujnika u niezdyscyplinowanych pacjentw),
 • brak konieczno?ci jakiejkolwiek aktywacji systemu przed zrobieniem zdj?cia,
 • bardzo du?a odporno?? mechaniczna czujnika (technologia zintegrowanej warstwy),
 • bardzo du?a odporno?? mechaniczna przewodu (brak kruchych w?kien optycznych, wyj?cie przewodu na ?rodku tylnej powierzchni czujnika, a nie z brzegu),
 • przewd o grubo?ci jedynie 3mm, d?ugo?? 2,7m, p?aski czujnik o grubo?ci 4,8mm na brzegu u?atwia pozycjonowanie
 • system w pe?ni przeno?ny, wymaga tylko z??cza USB,
 • zalecana maksymalna odleg?o?? czujnika od komputera 7m, mo?liwa nawet 12m,
 • praktycznie nieograniczona ?ywotno?? czujnika,
 • mo?liwo?? pod??czenia do posiadanego komputera niekoniecznie najnowszej generacji, niewielkie wymagania systemowe [Windows 7, Vista, XP, min. Celeron 1,6GHz; z??cze USB, min. 512MB RAM; min. 40GB HDD; CD ROM; min.2MB pami?ci video; monitor 800x600 true color] lub dostawa z komputerem,
 • ?atwe pozycjonowanie czujnika dzi?ki zestawowi trzymade?ek do techniki k?ta prostego Rinn XCP-DS (pozycjonerw) dostarczanemu w komplecie,
 • niski koszt badania dzi?ki zu?yciu tylko os?onek higienicznych czujnika po ok. 64gr/szt. 100szt dostarczane jest w komplecie z systemem,
 • odporno?? na b??dy obs?ugowe dzi?ki zgodno?ci ze standardem PnP (typu Plug&Play, wykrywa np. nieprawid?owe czas uzyskania obrazu na monitorze ok.1 - 2 sekundy od ekspozycji.

Do obrbki wychwyconych obrazw s?u?y oprogramowanie VixWin dostarczane w komplecie z systemem. Jego najnowsza wersja VixWin PLATINUM w polskiej wersji j?zykowej jest niezwykle przyjazna dla U?ytkownika dzi?ki szerokim mo?liwo?ciom konfiguracji i pe?n? kontrol? programow? nad poszczeglnymi elementami sk?adowymi. Dla pocz?tkuj?cych mo?na np. ustawi? po prawej stronie ekranu zestaw du?ych wirtualnych przyciskw oznaczonych czytelnymi obrazkami, ktre po naci?ni?ciu uruchamiaj? najcz??ciej u?ywane funkcje lub narz?dzia. Zaawansowany U?ytkownik mo?e pos?ugiwa? si? tylko listw? narz?dzi b?d? skrtami klawiaturowymi, wykorzystuj?c niemal 100% powierzchni monitora do wy?wietlania obrazw.

Zasadnicze cechy oprogramowania to:

 • wsp?pracuje z systemem operacyjnym Windows 32 i 64bit, Vista, XP, 2000,Windows 7
 • wsp?praca z zewn?trznym skanerem optycznym (mo?liwo?? zachowywania i obrbki tak?e zwyk?ych zdj?? na kliszach),
 • mo?liwo?? zapisu do karty pacjenta i obrbki zdj?? wewn?trzustnych, zgryzowych, zgryzowo-skrzyd?owych, panoramicznych, cefalometrycznych i video z kamery zewn?trzustnej,
 • baza danych pacjentw w?asna lub innego programu obs?ugi gabinetu (Windows DDE) do kraty pacjenta mo?na zapisa? do 256 zdj?? (4096 w trybie DDE),
 • obs?uga skali szaro?ci 8bit (256 poziomw) i 16bit (65 000 poziomw),
 • import i eksport plikw obrazowych w wielu powszechnie akceptowanych formatach,
 • obs?uguje format DICOM obrazowania medycznego (opcja),
 • archiwizacja plikw w r?nych formatach i r?nym stopniu kompresji,
 • mo?liwo?? rwnoczesnego otwarcia wielu r?nych obrazw (tak?e r?nych pacjentw),
 • mo?liwo?? pracy w sieci LAN,
 • liczne narz?dzia do obrbki obrazu:
  • zmiana jasno?ci, kontrastu i wsp?czynnika gamma,
  • Optimizer - unikalny filtr wyostrzaj?cy o regulowanych dowolnie efektach,
  • obracanie obrazu i odbicia lustrzane,
  • powi?kszanie i pomniejszanie,
  • lupa o regulowanych parametrach,
  • kolorowanie ca?o?ci obrazu lub partii o zadanej g?sto?ci (np. ognisk prchnicy),
  • przekroje g?sto?ci i histogramy (wykrywanie np. szczelin lub wype?nie?),
  • negatyw/pozytyw,
  • wyostrzanie lub wyg?adzanie konturw,
  • pomiar d?ugo?ci, k?tw i powierzchni bez lub z uprzedni? kalibracj?,
  • mo?liwo?? nanoszenia r?nych opisw, adnotacji i rysunkw na obrazie,
  • cofanie jednej lub wszystkich operacji dokonanych na obrazie.
 • program jako jeden z nielicznych posiada wszystkie funkcje i filtry uznane w badaniach CRA (Clinical Research Associates), liczne szablony statusw radiologicznych,
 • pe?na integracja z programami obs?ugi gabinetu (np. ProDentis, PL Dent, Kamsoft).


609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion