X-RayDental facebook X-RayDental google plus

Gendex Expert DC
Expert DC firmy Gendex to najnowszy aparat RTG do wykonywania zdj?? wewn?trzustnych. Umo?liwia wykonywanie zdj?? pojedynczych z?bw, zgryzowych oraz zgryzowo-skrzyd?owych w dowolnej technice (rwnoleg?a, k?ta prostego, p?k?towa). Rozwijaj?c koncepcj? legendarnego 765DC jest niedo?cignionym wzorem w zakresie bezpiecze?stwa pacjentw i personelu, jak rwnie? precyzji generowanych obrazw. Nowy, doskona?y design powoduje, ?e stanowi on tak?e ozdob? ka?dego gabinetu.

Cechy aparatu:

 • nowatorska konstrukcja wykonanej ze stopu cynku obudowy g?owicy zintegrowanej z tubusem eliminuje up?ywy promieniowania niemal do zera. Dla operatora stoj?cego w odleg?o?ci 1 m od ogniska po wykonaniu 10 000 ekspozycji nie zostanie przekroczona dawka 1mR/rok. Dodatkowa obudowa z tworzywa zwi?ksza odporno?? na udary,
 • ekstremalnie ma?y rozmiar ogniska (0,4x0,4mm najmniejsze dost?pne IEC 336/1993 ) gwarantuje wyj?tkowo ostre odwzorowanie szczeg?w, podnosz?c warto?? diagnostyczn? zdj??. Powierzchnia ogniska wynosi 0,16mm . Trwa?o?? lampy rtg nie jest przy tym zauwa?alnie ograniczona w porwnaniu z urz?dzeniami o wi?kszym ognisku (obci??enie cieplne jest niskie w porwnaniu np. z pantomografem)
 • aparat o sta?ym napi?ciu anodowym 65kV, wyposa?ony w generator z przetwarzaniem cz?stotliwo?ci emituje spjn? wi?zk? promieniowania, ograniczaj?c dawki poch?aniane przez skr? pacjenta o 25 - 30%. Parametry pracy lampy s? niezale?ne od waha? napi?cia sieciowego. dodatkowy panel steruj?cy QuickSet na g?owicy pozwala na ustawienie i kontrol? parametrw ekspozycji ju? w czasie pozycjonowania przy pacjencie
 • zaprogramowane czasy na?wietlania dla poszczeglnych z?bw umo?liwiaj? wybr parametrw ekspozycji poprzez naci?ni?cie jednego przycisku,
 • wsp?praca z dowolnym systemem radiografii cyfrowej,
 • mocowanie ?cienne z 3 d?ugo?ciami ramienia, maksymalny efektywny wysi?g 191 cm,
 • solidna metalowa konstrukcja ramienia gwarantuje niezawodno??, a dzi?ki znakomitemu wywa?eniu umo?liwia ?atwe i precyzyjne pozycjonowanie g?owicy (bez wibracji), hartowane spr??yny maj? najwy?sz? trwa?o??,
 • funkcja dead man odcina emisj? natychmiast po puszczeniu przycisku wyzwalacza,
 • ci?g?a wewn?trzna mikroprocesorowa kontrola sprawno?ci aparatu i poprawno?ci obs?ugi,
 • jeszcze bardziej niezawodna elektronika,
 • wy??cznik dla poprawy dost?pno?ci na panelu czo?owym,
 • jednoprzyciskowy wybr doros?y dziecko,

bardzo ma?a g?owica o smuk?ym kszta?cie nie zas?ania pacjenta.609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion