X-RayDental facebook X-RayDental google plus

Fantom Digitest Dent 3.0
Fantom do testw podstawowych aparatu RTG Digitest 3

spe?nia wymagania wszystkich obowi?zuj?cych przepisw i norm.

Fantom pozwala bada?:
- aparaty RTG do zdj?? wewn?trzustnych ( wykorzystuj?c klasyczn? b?on? lub radiografi?)
- aparaty RTG do zdj?? panoramicznych i cefalometrycznych w wersji cyfrowej oraz analogowej

Umo?liwia testowanie:
- rozdzielczo?ci przestrzennej
- osiowo?ci,
- wielko?ci wi?zki promieniowania
- granicznego kontrastu,
- powtarzalno?? dawki ekspozycji.

Zestaw zawiera:
- fantom,
- sto?ek do badania osiowo?ci,
- miedziany filtr ekwiwalentny.

- Instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim + formularz pomiarowy

Posiada certyfikat CE dla wyrobw medycznych609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion