X-RayDental facebook X-RayDental google plus

Gendex GXDP 700
Cyfrowy aparat RTG Gendex GXDP-700 2D I 3D

GXDP-700 firmy Gendex to najnowszej generacji aparat RTG do wykonywania zdj?? pantomograficznych cefalometrycznych oraz tomograficznych w technologii wi?zki sto?kowej. Wielosilnikowa g?owica sterowana komputerem mo?e wykonywa? skomplikowany ruch w p?aszczy?nie poziomej, co pozwala na uzyskiwanie bardzo du?ej ilo?ci r?nych projekcji, w tym tomografii CBCT w dwch polach widzenia: 4x6cm obejmuje od 3 do 4 z?bw pozwalaj?c na uzyskanie wysokiej rozdzielczo?ci i najni?szej dawki, za? pole 6x8cm obrazuje ca?o?? uz?bienia pacjenta.

Cechy aparatu:

 • wersja cyfrowa wykonuje zdj?cia pantomograficzne, cefalometryczne i 3D w dwch polach widzenia 4x6cm i 8x6cm. Wersj? podstawow? mo?na rozbudowa? o dowolne opcje w przysz?o?ci.
 • czujnik 2D mo?e by? ?atwo od??czany i przenoszony pomi?dzy g?owic? a ramieniem cefalostatu. Mo?liwe jest tak?e zamwienie wersji z dwoma sensorami 2D. Sensor 3D obraca si? automatycznie po wybraniu tego trybu.
 • cyfrowy cefalostat o krtkim czasie skanowania
 • znaczna redukcja dawki dla pacjenta zarwno w trybie 2D, jak i 3D z mo?liwo?ci? precyzyjnego dobrania pola badania
 • mo?liwo?? pracy w sieci dystrybucja obrazw na wiele stanowisk, do??czone licencje WixWin oraz InVivo 5
 • mikroprocesorowe sterowanie, komunikacja z operatorem przez du?y dotykowy wy?wietlacz graficzny doskonale czytelny i ?atwy w obs?udze panel kontrolny, umiejscowiony na kolumnie aparatu u?atwia kontrol? ustawienia pacjenta i parametrw ekspozycji
 • trzy laserowe linie pozycjonuj?ce gwarantuj? dok?adno?? ustawienia pacjenta, w trybie 3D podaj? wysoko?? skanu generator wysokiej cz?stotliwo?ci zasila g?owic? rtg sta?ym napi?ciem, redukuj?c dawk? poch?anian? przez pacjenta o 25% w stosunku do aparatw klasycznych (true DC unit)
 • seryjne funkcje AFC (automatyczne wykrywanie profilu), ASC (kompensacja cienia kr?gos?upa), SmartMotion, EasyPosition, SmartLogic, PerfectScout (podgl?d przed skanem)
 • wysokie napi?cie anodowe 90kV w czasie skanu 3D obni?a ilo?? artefaktw i zmniejsza dawk?
 • bardzo ma?y rozmiar ogniska (0,5mm) gwarantuje ostre odwzorowanie szczeg?w wyj?tkowe wielopunktowe podparcie pacjenta gwarantuje stabilno?? i najwy?sz? jako?? skanw 3D
 • sta?y stopie? powi?kszenia radiogramw zarwno 2D, jak i 3D ekspozycje w trybie 3D wy??cznie pulsacyjne, rzeczywisty czas na?wietlania wynosi od 2,34 - 12,5 sekundy bardzo krtki czas trwania skanw 3D - od 10 do 20 sekund
 • oprogramowanie InVivo 5 pozwala na tworzenie dowolnych przekrojw, raportw, obrazw 3D r?nych tkanek (rendering), planowanie implantw wraz z odbudow? z bazy wielu producentw, ocen? staww S?, nak?adanie i porwnywanie skanw, sklejanie skanw (opcja), analiz? cefalometryczn? z obrazw 3D (opcja), segmentacj? do planowania zabiegowego i wytwarzania szablonw chirurgicznych (opcja)

OPROGRAMOWANIE InVivo 5 WCZYTUJE DANE OBRAZOWE Z DOWOLNEGO TOMOGRAFU

Cyfrowy aparat RTG Gendex GXDP-700 2D

z komputerem rekonstrkcyjnym Dell, (oprogramowanie VixWin Platinum, okablowanie, pozycjonery do zagryzania i podbrdkowe, os?onki higieniczne pozycjonera, instrukcja obs?ugi PL, opcje 3D mo?liwe do zainstalowania), fartuch ochronny

Zakres wykonywanych zdj??:

 • panoramiczne standardowe
 • panoramiczne dzieci?ce (tor ruchu g?owicy dostosowany do anatomii dziecka, mniejsza dawka)
 • uz?bienie ortogonalnie (pomini?te stawy S?, doskona?a geometria i ostro?? samego uz?bienia)
 • ortogonalne po?wkowe L/P
 • skrzyd?owo-zgryzowe (pomini?te stawy S?, dwa segmenty prostopad?e do ?uku, niska kolimacja) p?panoramiczne (lepsza geometria obrazu, brak cienia kr?gos?upa, red. dawki o 50%)
 • boczne staww S? w zwarciu i rozwarciu
 • przednio-tylne staww S?
 • uz?bienie przednie
 • odleg?o?ciowe twarzoczaszki w projekcjach bocznych, AP, PA , r?ne formaty (opcja C z cefalostatem)609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion